Обявяване на ГФО - Годишен финансов отчет в Търговски регистър

obqvqvane-na-gfo-1.jpg

Обявяване на ГФО – Годишен финансов отчет в Търговски регистър

Обявяване на ГФО – Годишен финансов отчет в Търговски регистър

 1. Задължение за обявяване на ГФО – Годишен финансов отчет в Търговски регистър– имат фирмите извършвали дейност през 2016г., както и фирмите без дейност.
 2. Срокове за публикуване и обявяване на ГФО – Годишен финансов отчет в Търговски регистър – всички търговци по смисъла на ТЗ публикуват отчетите си в Търговски регистър до 30 юни на следващата година.
 3. Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО през 2017г. е в размер на 40 лева при подаване на документите лично в приемните на Агенцията по вписванията е 20 лева при подаването им по електронен път.
 4. Санкцииза лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. Съгласно действащото законодателство санкциите ще бъдат налагани от НАП след изтичане на законоустановения срок за подаване.
 Ние ще подготвим необходимите документи за обявяване на ГФО – Годишен финансов отчет в Търговски регистър и ще ги подадем вместо Вас:
 • Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията– подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО;
 • Протокол от заседание на Общото събрание за ООД или Протокол за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • Годишен финансов отчет (ГФО);
 • Платежно за държавна такса.

Цени за обявяване на Годишен финансов отчет /ГФО/ в Търговски Регистър:

 • Попълване и подаване на Г2 по ел път – 39,00 лв.;
 • Попълване  на Г2 на хартиен носител – 20,00 лв.;
 • Попълване на ГФО – 30,00 лв.;
 • Попълване на Протокол от ОС – 10,00 лв.

Всички цени са крайни. За получаване на допълнителна информация за предоставяните услуги, можете да отправите запитване ТУК.

Подайте своя отчет сега!