Предприятията, които през 2016 година не са извършвали дейност - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

Предприятията, които през текущата година не са извършвали дейност по смисъла на Закона за счетоводство са освободени единствено от задължението да подават статистически отчет в НСИ и подават само ГДД- образец 1010а, но не са освободени от задължението да публикуват финансовия си отчет в Търговския регистър.

ДЗЛ, които нямат задължение да подават годишен отчет за дейността.

Годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (пар.1, т.30 от ДР).

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, по смисъла на пар.1, т.30 от ДР на ЗСч, са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл.1, ал.1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби счетоводството.

Сделките по чл.1, ал.1 от Търговския закон са:

 • Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 • Продажба на стоки от собствено производство;
 • Покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
 • Търговско представителство и посредничество;
 • Комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 • Застрахователни сделки;· Банкови и валутни сделки;
 • Менителници, записи на заповед и чекове;
 • Складови сделки;
 • Лицензионни сделки;
 • Стоков контрол
 • Сделки с интелектуална собственост;
 • Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
 • други услуги; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 • Лизинг