Обявяване на Годишен финансов отчет - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

Обявяване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър

 1. Задължение за обявяване на ГФО – имат фирмите извършвали дейност през 2016г., както и фирмите без дейност.
 2. Срокове за публикуване на ГФО – всички търговци по смисъла на ТЗ публикуват отчетите си в Търговски регистър до 30 юни на следващата година.
 3. Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО през 2017г. е в размер на 40 лева при подаване на документите лично в приемните на Агенцията по вписванията е 20 лева при подаването им по електронен път.
 4. Санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. Съгласно действащото законодателство санкциите ще бъдат налагани от НАП след изтичане на законоустановения срок за подаване.
 5. Необходими документи за обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО):
 • Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията– подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО;
 • Протокол от заседание на Общото събрание за ООД или Протокол за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • Годишен финансов отчет (ГФО).
 • Платежно за държавна такса
 1. Съдържание на Годишен финансов отчет (ГФО):
 • Наименование на предприятието;
 • Правната му форма;
 • Седалище и адрес на управление;
 • Информация, ако предприятието е прекратено;
 • Регистър в който предприятието е вписано – Търговски регистър, Булстат;
 • Регистрационен номер на предприятието от този регистър;
 • Трите имена на ръководителя на предприятието и на съставителя на ГФО или на управителя на съставителя, ако е счетоводно предприятие;
 • Печат на предприятието и ако ГФО е съставен от счетоводно предприятие, печат и на счетоводното предприятие;
 • Ако предприятието подлежи на независим финансов одит – подписите и печатите на лицата извършили одита.

Допълнителна информация:

За микропредприятия, които не са извършвали дейност през отчетния период по смисъла на Параграф 1 точка 30 от Закона за счетоводството, Годишните финансови отчети (ГФО) могат да се съставят и подпишат и от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Годишен финансов отчет (ГФО) на микропредприятията може да се състои от съкратен баланс и съкратен отчет за приходи и разходи.

Годишен финансов отчет (ГФО) на малки предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходи и разходи по раздели и групи приложения.

Посочените предприятия могат по избор да съставят пълен комплект финансови отчети.

Новият Закон за счетоводството позволява на малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим одит, да не публикуват своя отчет за приходи и разходи, както и доклад за дейността. Законът освобождава микро- и малки предприятия, които не подлежат на задължителен независим одит от изготвянето на доклад за дейността. Вече не е задължително да публикуват информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Предприятията се определят по следните критерии съгласно Закона за счетоводството:

 • Микропредприятия – нетни приходи от продажби от 1,4 млн.лв.; балансова стойност на активите от 0,7 млн.лв.; среден бр.персонал от 10 души.;
 • Малки предприятия – нетни приходи от продажби от 16 млн.лв.; балансова стойност на активите от 8 млн.лв.; среден бр.персонал от 50 души.

При определяне категоризацията на предприятията, най-малко два от посочените показатели към 31 декември на текущия отчетен период да не се надвишават.