Да се регистрирам ли по ЗДДС?! - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

vat-blinds-1280x463.jpg

Дружеството Ви работи отлично, а оборота на спира да расте или учредявате нова компания и в двата случая пред вас стои въпроса „Трябва ли да се регистрирам по ЗДДС?”

За това днес ще се опитаме да представим нагледно предимствата и недостатъците на ДДС.

Да започнем от малко по-далеч. Какво всъщност е ДДС?! Това е данък добавена стойност, чрез който се формират около половината от приходите в държавния бюджет. Той е косвен данък което значи, че макар и в бюджета да го внася търговеца, той се плаща от крайните купувачи. Механизмът е следният: продавачът в магазина е задал цена на стоката 120 лв с вкл. ДДС. От тази сума 20 лв. той трябва да върне на държавата, а останалите 100 лв. са за него.

Регистрацията по ДДС е задължителна при определени условия и доброволна (закона за ДДС дава правото на регистрация по желание) на всяко физическо или юридическо лице, при определени в ЗДДС случаи. Регистрацията по ЗДДС се прави в ТД на НАП. След нея се получава идентификационен номер. Той добавя „BG” пред единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номера на лицето.

Задължителната регистрация се налага в опрeделени случаи.

„Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.“

Това означава, че в момента, в който фирмата надвиши предвидения оборот е необходима регистрация дори е той да е реализиран да период по-кратък от 12 месеца.

По принцип тази информация се следи от счетоводителите и те трябва да обръщат сериозно внимание на цифрите и сроковете, защото пропуските водят до солени глоби.

Има специфични ситуации, в които регистрацията по ДДС е изгодна, но и такива, в които не е. Ние ще се опитаме на разбирам език на Ви ги представим. Въпреки това е важно да уточним, че всяка фирма сама по себе си е специфична и не винаги отговаря на общата рамка, затова препоръчваме консултация със счетоводител. Счетоводна кантора “Ив-финанс 15” може да даде професионалното си мнение и да ви помогне с регистрацията по ЗДДС и последващото счетоводство.

Кога за една фирма е изгодно да се регистрира по Закона за ДДС и какви са предимствата за регистрираните?

  1. Повишаване на конкурентоспособността

Регистрираните по ЗДДС лица имат възможност да възстановят или да приспаднат (от начисления ДДС за продажбите) начисления данък на закупена стока или услуга от регистриран по ЗДДС доставчик. Така всъщност те купуват с 20% по-евтин ресурс от нерегистрираните лица. Това предимство разбира се не важи, ако доставчиците са предимно нерегистрирани по ЗДДС лица.

Принципа е следният: Лицата, регистрирани по ЗДДС начисляват ДДС на продажбите си, който внасят в държавния бюджет. Включването на този данък в продажната цена, реално го прави платим от клиентите. За стоките и услугите, които купуват за дейността си от други регистрирани лица, те имат право да получат обратно платения от тях ДДС (данък за възстановяване) или да го приспаднат от начисления за месеца ДДС за продажбите.

  1. Стриктната счетоводна отчетност

Регистрираните по ЗДДС лица трябва да водят много по-стриктна и подробна счетоводна отчетност. Изчисляването на точния данък налага ежемесечно подаване на информация в НАП за реализирания оборот и доставки. ЗДДС изисква ежемесечно подаване на справка-декларация, дневник за покупките и продажбите, както и навременното внасяне на удържания данък.

Поради тази причина наличието на ДДС регистрация е белег за водене на прецизно и професионално счетоводство, което е визитка пред нови контрагенти.

  1. Показател за икономическа стабилност

Малките и новорегистрирани фирми, които тепърва навлизат на пазара и трябва да се налагат използват ДДС регистрацията за положителен показател, че дружеството е успяло да реализира оборот от 50 хил. лева или повече през последните 12 месеца.

Кога за една фирма не е изгодно да се регистрира по Закона за ДДС и какви са недостатъците за регистрираните?

  1. Намаляване на конкурентоспособността

При работа в определени дейности регистрирането по ЗДДС може да намали конкурентоспособността на фирмата. Пример за това са преобладаващото закупуване на стоки и услуги от фирми нерегистрирани по ДДС или продажбата съответно на такива, защото фирмата регистрирана по ЗДДС трябва да начисли 20% ДДС върху продажбата си. За регистрираните по ЗДДС клиенти това е положително, защото те ползват ДДС-то (да го възстановят или да го приспаднат от ДДС за продажбите). Но за нерегистрираните по ЗДДС цената остава по-висока. Така фирмата ще трябва да намали цените за клиенти, които не са регистрирани или да рискува да ги изгуби, поради това, че при равни други условия за тях ще е по-изгодно да работят с доставчик нерегистриран по ДДС.

  1. Необходимост от професионални счетоводни услуги

Спецификата и сложнстта на отчитане при регистрираните по ЗДДС фирми, предполага ползване на услугите на професионален счетоводител. Това налага задължението на регистрираните фирми да поддържат специални регистри, които се подават към НАП и поради риска от чести ревизии и налагане на големи глоби при пропуски или нарушения. Затова и регистрираните по ЗДДС фирми в повечето случаи заплащат по-висока такса за счетоводно обслужване.

  1. По-висок контрол от данъчната администрация

Друго много характерно  са и честите ревизии и постоянния мониторинг от страна на НАП, за да се избегнат нередности и злоупотреби с регистрацията по ЗДДС.

При сключване на абонаментен договор за счетоводно обслужване счетоводна кантора “Ив-финанс 15” ще ви консултира безплатно за нуждата и ползите от ДДС регистрация, така че да постигнем крайната цел, а именно минимизиране на разходите по ДДС и по