Провери счетоводителя си - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

Провери счетоводителя си

Нормативна уредба

В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени санкции и за фирмите-възложители, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии.

Който възложи съставяне на финансови отчети на лице, което не отговаря на изискванията на закона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 70 от ЗСч).

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител (чл. 70 от ЗСч).

ОТЧЕТИ СЕ СЪСТАВЯТ:

  • от счетоводни предприятия или
  • от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие от закона, според което в предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети(§ 1, т. 27 от ДР на ЗСч). Счетоводното предприятие трябва да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (§ 1, т. 27 от ДР на ЗСч).

Наред с изискванията към регистрацията, законът поставя изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите (чл. 18 от ЗСч). Тези лица трябва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс (чл. 18, т. 2 от ЗСч).

Изискванията по закон към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва (чл. 18, т. 1 от ЗСч).

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, отчетът се подписва от представляващия или управляващия счетоводното предприятие (чл. 25, ал. 2, т. 2 от ЗСч). Друго изискване на закона е в отчета да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се поставипечата на счетоводното предприятие (чл. 25, ал. 3 от ЗСч).

На предприятие, което състави финансов отчет, но не отговаря на изискванията на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 71 от ЗСч).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало (чл. 18 от ЗСч). Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието (чл. 17 от ЗСч). Лицето, които е съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си в него (чл. 25, ал. 3 от ЗСч).

Лице, което състави финансов отчет, но не отговаря на изискванията на закона, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 71 от ЗСч).