Регистрация на фирма Архиви - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

registraciq-na-firma-1280x266.jpg

Според Търговсия закон съществуват различни правни форми за осъществаване на търговска дейност, като най-популярните са ЕТ, ООД и ЕООД. За да изберете правилната форма за Вашия бизнес е необходимо да знаете малко повече за тях.

Регистрация на ЕТ, ООД и ЕООД

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:

 • да е дееспособно;
 • да има постоянен адрес в страната (чуждестранно ФЛ може да се регистрира като ЕТ, само ако има разрешение за пребиваване в страната);
 • да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • да не е осъждан на банкрут;
 • да не е лишено от правото да осъществява стопанска дейност;
 • да не е регистрирано вече като ЕТ, тъй като едно лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

Едноличният търговец не е юридическо лице, той не е обвързан от регистрирания предмет на дейност. Може да извършва дейности (сделки), които не са вписани в предмета му на дейност. От друга страна, ЕТ не е длъжен да извършва на практика всички дейности, които са посочение в регистрирания предмет на дейност.

При сключване на търговски сделки едноличният търговец трябва да използва търговското си име (фирма), а при сключване на граждански сделки – името си като ФЛ.

Едноличният търговец отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

Отговорността на съдружниците в ООД е пред самото дружество и е ограничена до размера на дяловите им вноски. Те не отговарят пред кредиторите с личното си имущество. Това е едно съществено предимство, което повишава атрактивността и интереса на физическите и юридическите лица към ООД като стопанско-организационна форма.

Няма ограничение в максималния брой на съдружниците на ООД.

За образуването на ООД е необходимо да се приеме учредителен акт и да се впише в Търговския регистър. Учредителният акт може да бъде:

 • Дружествен договор – той има задължително съдържание и трябва да визира капитала на ООД и да урежда управлението и представителството на ООД;
 • Едностранна сделка – при образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) учредителният акт е едностранна сделка. Съдържанието на учредителния акт на ЕООД трябва да съответства на съдържанието на дружествения договор на ООД;
 • Административен акт – ООД става ЮЛ и търговец от деня на регистрацията.

ООД има два задължителни органа за управление – общо събрание и управител.

Управител може да е лице, което не е съдружник в ООД. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление.

Тъй като ООД е капиталово дружество е необходимо формирането на заково становения капитал, който не може да бъде под 2 лв. (два лева) и може да представлява непарична вноска.


registraciq-na-firma-1.jpg

Регистрация на фирма ЕТ, ООД, ЕООД, АД  с последващо счетоводно обслужване

Регистрация на фирма ЕТ, ООД, ЕООД, АД  с последващо счетоводно обслужванеИмате идея за собствен бизнес, а за тази цел желаете да откриете собствена фирма – чудесно, но срещате трудности в осъществяването на тази задача, не се притеснявайте повече  ние ще ви помогнем с регистрацията. Според българското законодателство има няколко вида дружества от които може да изберете, така че новорегистрираната фирма да отговаря най-точно на вашите нужди. В предлаганата от нас услугата са включени както изготвянето на необходимата документация, така и регистрацията от адвокат в Търговски регистър на Агенция по вписванията.

Стъпки при регистрация на фирма.

За да регистрираме Вашата фирма, заедно ще трябва да преминем през  5 стъпки:

 1. Определяте формата на дружеството, което искате да учредите –  ООД, ЕООД. При желание от ваша страна ще получите консултация за най-оптимален вариант според нуждите Ви и дейността, която ще практикувате. Това е решение, което трябва да обмислите детайлно, тъй като освен различните такси и процедури при регистрирането, има и някои различия при осигуряването, данъчното облагане, счетоводното обслужване както и при различните административни ангажименти, строго индивидуални за отделните правни форми.
 2. Заплащате договореният хонорар.
 3. Ние се заемаме с изготването на всички необходими документи и Ви ги предоставяме за подписване.
 4. Посещавате нотариус пред когото ще трябва да заверите подписа на управителя.
 5. Ако сте решили да регистрирате капиталово дружество (ЕООД, ООД и др.), ще се наложи да откриете банкова сметка и да внесете уставния капитал. Това може да стане в избрана от вас банка. Освен капитала е необходимо и внасянето на държавната такса за Търговския регистър. Следва да ни предоставите взетите документи и ние да ги подадем  електронно до Търговски регистър.
 6. Договор за абонаментно счетоводно обслужване с мнимален срок една година.

Цена – 200лв. без включени такси

Ако имате нужда от повече информация за регострация на фирма, ние ще Ви консултираме безплатно.

Можете да отправите запитване ТУК


konsultantski-uslugi-1.jpg

Консултантски услуги

– Нашата компания, предлага на клиентите си възможност да се консултират по различни въпроси във финансовата сфера, да намерят разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус.

– Предлаганите от нас Консултантски услуги, са начин да предоставим на нашите клиенти своите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на техният бизнес.

– Писмени или устни разработки на становища и казуси, данъчни ефекти и алтернативи, при конкретни ситуации.