Регистрация на ЕТ, ООД и ЕООД от Ив-Финанс 15 ООД

registraciq-na-firma-1280x266.jpg

Според Търговсия закон съществуват различни правни форми за осъществаване на търговска дейност, като най-популярните са ЕТ, ООД и ЕООД. За да изберете правилната форма за Вашия бизнес е необходимо да знаете малко повече за тях.

Регистрация на ЕТ, ООД и ЕООД

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:

  • да е дееспособно;
  • да има постоянен адрес в страната (чуждестранно ФЛ може да се регистрира като ЕТ, само ако има разрешение за пребиваване в страната);
  • да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • да не е осъждан на банкрут;
  • да не е лишено от правото да осъществява стопанска дейност;
  • да не е регистрирано вече като ЕТ, тъй като едно лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

Едноличният търговец не е юридическо лице, той не е обвързан от регистрирания предмет на дейност. Може да извършва дейности (сделки), които не са вписани в предмета му на дейност. От друга страна, ЕТ не е длъжен да извършва на практика всички дейности, които са посочение в регистрирания предмет на дейност.

При сключване на търговски сделки едноличният търговец трябва да използва търговското си име (фирма), а при сключване на граждански сделки – името си като ФЛ.

Едноличният търговец отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

Отговорността на съдружниците в ООД е пред самото дружество и е ограничена до размера на дяловите им вноски. Те не отговарят пред кредиторите с личното си имущество. Това е едно съществено предимство, което повишава атрактивността и интереса на физическите и юридическите лица към ООД като стопанско-организационна форма.

Няма ограничение в максималния брой на съдружниците на ООД.

За образуването на ООД е необходимо да се приеме учредителен акт и да се впише в Търговския регистър. Учредителният акт може да бъде:

  • Дружествен договор – той има задължително съдържание и трябва да визира капитала на ООД и да урежда управлението и представителството на ООД;
  • Едностранна сделка – при образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) учредителният акт е едностранна сделка. Съдържанието на учредителния акт на ЕООД трябва да съответства на съдържанието на дружествения договор на ООД;
  • Административен акт – ООД става ЮЛ и търговец от деня на регистрацията.

ООД има два задължителни органа за управление – общо събрание и управител.

Управител може да е лице, което не е съдружник в ООД. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление.

Тъй като ООД е капиталово дружество е необходимо формирането на заково становения капитал, който не може да бъде под 2 лв. (два лева) и може да представлява непарична вноска.