Данъчните декларации на предприятията за 2016 г. с вписан съставител на годишните финансови отчети - Счетоводни услуги, Счетоводна къща, счетоводство на фирми по ДДС

Съставителите на годишните финансови отчети ще се вписват в данъчните декларации на предприятията за 2016 г.Обнародвани са новите образци на годишните данъчни декларациите за 2016 г. В ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2016 г., Неофициален раздел (стр. 50) е публикуван образец на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2016 г, утвърдена със Заповед № ЗМФ-1267 от 19.12. 2016 г.

В годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (Образец 1010) за 2016 г. е предвидено задължените лица да посочват данни за съставителя на годишния си финансов отчет.

Ако годишният финансов отчет е съставен от счетоводно предприятие, се вписва наименованието на счетоводното предприятието и неговият ЕИК.
Ако годишният финансов отчет е съставен от физическо лице, се вписва име, презиме, фамилия, както и ЕГН на физическото лице – съставител. Предвидено е също да се указва в какво отношение е съставителят на отчета с предприятието – трудово или облигационно, каквото е изискването на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Мярката се въвежда по предложение на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП), във връзка с представен анализ от дирекция „Анализ на риска“ към НАП, според който 55% от участниците на пазара на счетоводните услуги укриват около 100 млн. годишно от данъци и осигуровки. АССП счита, че подобна мярка е в полза на бизнеса на коректните счетоводни фирми, включително при формирането на цените на техните услуги.

В годишните данъчни декларации на предприятията, които не са извършвали дейност през 2016 г. (Образец 1010а) е предвидено, като съставител на финансовия отчет, освен горните две групи, да може се посочи собственик или съдружник. Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за счетоводството само за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, е предвидена възможност годишните отчети да мога да се съставят и от собствениците или съдружниците на тези предприятия. Във всички останали случаи годишните отчетите следва да бъдат съставени от правоспособни съставители на финансови отчети – физически лица или счетоводни предприятия, отговарящи на определените в закона изисквания за образование и стаж по специалността.

Новите образци на годишните данъчни декларации за печалбите и доходите за 2016 г. по ЗКПО и ЗДДФЛ вече са публикувани и на сайта на НАП.